1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองคลังจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี e-LAAS และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่าย


วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. กองคลัง เทศบาลเมืองงวารินชำราบ โดยนางทิพวัน เกตุสิริ ผู้อำนวยการกองคลัง ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่าย เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลมีความถูกค้องตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสื่อสั่งการ ด้านงบประมาณการเงินและการคลัง ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล มาให้โอวาทและมอบนโยบายด้านการเงินการคลังแก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้  

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองคลัง
Secured by Siteground Web Hosting