1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนลูกเสือจราจรให้แก่เด็กนักเรียน ประจำปี 2566

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธีและให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล,ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหารสถานศึกษา และครูจากโรงเรียนในเขตเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครง การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนลูกเสือจราจรให้แก่เด็กนักเรียน ประจำปี 2566 โดยได้นำนักเรียนลูกเสือที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนในเขตเทศบาลจำนวน 8 โรงเรียน มาเข้ารับการอบรมเพื่อให้ความรู้ในด้านกฏ ระเบียบ วินัยจราจรที่ถูกต้อง และสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลด้านการจราจรบริเวณรอบสถานศึกษา ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก สภ.วารินชำราบนำโดย ร.ต.อ.สมศักดิ์ ประมนต์ และร.ตอ.เอกชัย บุญศร พร้อมคณะ ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และภายหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมได้มีพิธีมอบสายสะพายแก่สารวัตรนักเรียน และลูกเสือจราจรที่ผ่านการอบรม ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการศึกษาSecured by Siteground Web Hosting