1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมหารือและสำรวจพื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบคลองคำก้อม

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566  เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยดร.ธำรงค์ ชุมนุม รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นางธิติมา อึ้งประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล นายนิติพันธุ์ แสนสุข หัวหน้าฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว และ ว่าที่ร้อยตรี สุรไกร โคตรบุรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ได้จัดประชุมหารือและสำรวจพื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบคลองคำก้อม เพื่อดำเนินการจัดประชุมประชาคม ตามที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้รับหนังสือแสดงเจตนายินยอมให้ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบคลองคำก้อม  โดยมีมติที่ประชุมประชาคม เห็นชอบ ในการร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบคลองคำก้อม โดยกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมรณรงค์ทำความสะอาด ระหว่างประชาชนภายในชุมชนร่วมกับหน่วยงาน ณ ศาลากลางบ้านชุมชนกุดเป่ง หมู่ที่ 6

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสวัสดิการและสังคม
Secured by Siteground Web Hosting