1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

อบรมโครงการพัฒนาตามหลักสูตรสู่การเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566 “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและการฝึกอบรมโครงการพัฒนาตามหลักสูตรสู่การเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566 “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” หลักสูตร การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้โดยมี นางหนูพิณ โพธิสาขา สมาชิกสภาเทศบาล, นางสาวสุมุนทา หาญวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา, หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา, ศึกษานิเทศก์, พนักงานครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกคน ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ) ของสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมในโครงการฝึกอบรมฯครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ อาจารย์พิเศษโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุทธยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting