1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2566


วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางธิติมา อึ้งประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2566 โดยมี นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้านดอนผอุง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล ผ่านการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอยชมชน ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด", การกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกหลักสุขาภิบาลและการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ, โรคและภัยสุขภาพจากอาชีพเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย และการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย สิทธิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและพนักงานจ้าง โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวทฤตมน ทองเรือง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และนางอัจฉรา นามบุตร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ รวมถึงยังได้มีกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ทำงานภายในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ตามนโยบายการจัดสถานที่ทำงานให้หน้าอยู่น่าทำงานด้วย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองช่างสุขาภิบาล

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting