1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

จับฉลากมอบของรางวัล ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / ภาษีป้าย / ค่าธรรมเนียมขยะ ประจำปี 2566

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการจับฉลากมอบของรางวัล ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / ภาษีป้าย / ค่าธรรมเนียมขยะ ประจำปี 2566 โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, รองปลัดเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนการงาน และรศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติ และร่วมเป็นสักขีพยานในการจับสลากในครั้งนี้

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ได้แก่

รายชื่อผู้ได้รับของรางวัล

รางวัลใหญ่ (ประเภทของรางวัลตู้เย็น)

 1. นางศศิชา อ่อนมา

ประเภทรางวัลความร่วมมือดีเยี่ยม

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ประเภทของรางวัลพัดลม)

 1. นางทองเย็น กุลหลาบหอม
 2. นางสุนันทา มานุช
 3. นางนุชชนภา ทองสังข์สุข

ภาษีป้าย (ประเภทของรางวัลพัดลม)

 1. นางปริญาพร บุญช่วย
 2. ชุลีพร ชำนาญคิด
 3. นางอริยา ผาสุกมูล

ประเภทรางวัลชำระผ่านระบบออนไลน์

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ประเภทของรางวัลพัดลม)

 1. นางรุ่งศศิธร ศรีสมบูรณ์
 2. นายสมถวิล แสงชัยยะ
 3. พ.ท.บรรพต พรหมสาร

ภาษีป้าย (ประเภทของรางวัลพัดลม)

 1. นางเมตตาคณานิจกิจไพบูลย์
 2. นางชุติ สินอนันต์กิจ
 3. นายบัญชา ชอบจิตต์

ประเภทสิงห์ปืนไว

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ประเภทของรางวัลพัดลม)

 1. นางอภิรัตน์ เกวียนเจริญกุล
 2. นางมะลิ แสนศรี
 3. จ่าอากาศตรีหญิงภัทรา เดชคง

ภาษีป้าย (ประเภทของรางวัลพัดลม)

 1. นายสุรพงษ์ คำแสนราช
 2. นางยุพิน ฉันทับ
 3. นางวีรภรณ์ ภู่สด

ประเภทสิงห์ปืนไว (ดีเยี่ยม)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ประเภทรางวัลหม้ออบไฟฟ้า)

 1. นายปรีชา เพียรชนะ

ภาษีป้าย (ประเภทของรางวัลหม้ออบไฟฟ้า)

 1. นายประสิทธิ์ อ่อนมา

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองคลัง
Secured by Siteground Web Hosting