1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557

วันที่ 3 มกราคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานพัสดุ กองคลัง ได้เชิญคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ซึ่งเป็นตัวแทนจากชุมชนทั้ง 28 ชุมชน ที่ได้รับการคัดเลือกจากประชาคมให้เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างชุมชนละ 4 ท่าน  เข้าร่วมรับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อให้การดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการต่างๆในปีงบประมาณ 2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงานพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีนายณรงชัย  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมฯ และน.ส.วีรวรรณ  เตียวสกุล ปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting