1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมคณะอนุกรรมการดูแลการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีและรายงานการดำเนินงานอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบวันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการดูแลการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีและรายงานการดำเนินงานอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 โดยวาระในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ด้านการเงิน และด้านกิจกรรม ในปีงบประมาณ 2566, การพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ และการพิจารณาประเมินการบริหารจัดการกองทุน ปีงบประมาณ 2566 ตามแบบประเมินของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting