1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณาจารย์ และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่ศึกษาการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 12.40 น. นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางเนาวรัตน์ พุ่มแก้ว ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และนางธนพร กะนะหาวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ได้ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษา จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ดร.ดารุณี พุ่มแก้ว และ ผศ.ปฐวี โชติอนันต์ ในการศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 พร้อมทั้งยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ และพูดคุยสอบถามประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพื่อเป็นข้อมูลและประโยชน์ในการศึกษาต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Secured by Siteground Web Hosting