1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมคัดเลือกเป็นคณะผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อคัดเลือกเป็นคณะผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ เป็นแกนนำในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
ทั้งนี้ การคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ มีทั้งหมด 21 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี สภาเด็กและเยาวชนฯ ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนฯ ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ 12 ตุลาคม2566 เป็นต้นไป จนถึง 12 ตุลาคม 2568 โดยมีตำแหน่งต่างๆ 9 ตำแหน่ง ดังนี้
1. นางสาวกัญญาภัค แก้วแหวน ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ
2. นายกฤษดา จินารัตน์ รองประธานฯ
3. นายณัฏฐ์วัฒน์ จิตร์อิม รองประธานฯ
4. เด็กหญิงอัญรินทร์ โภคสมบัติ เลขานุการ
5. เด็กหญิงกันตพิชญ์ แก้วคีรี ผู้ช่วยเลขานุการ
6. นายปาฏิหาริย์ บุดดีเสาว์ เหรัญญิก
7. นางสาวชวัลรัตน์ อำนวย บริหารงานทั่วไป
8. เด็กหญิงสไบแก้ว บรมาศ สวัสดิการ
9. เด็กหญิงอารียา พันธ์สบาย ปฏิคม

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองการศึกษา

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting