1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ลำน้ำกุดปลาขาว


วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้สั่งการให้กองช่างสุขาภิบาล ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชที่ขวางทางน้ำในลำน้ำกุดปลาขาวออกเพื่อเร่งการระบายน้ำให้รวดเร็วและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจการฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ภายหลังจากที่ระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรขนาดใหญ่ และรถบรรทุกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในการดำเนินการครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองช่างสุขาภิบาล
Secured by Siteground Web Hosting