1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่ตรวจสุขาภิบาลอาหารของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ รับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ในการตรวจสุขาภิบาลอาหารของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ รับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตามมาตรการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานศึกษาให้มีความสะอาด ปลอดภัย ปลอดโรค และได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารตามกฏกระทรวงสาธารณสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 รวมถึงด้านสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงอาหาร เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่มาใช้บริการโรงอาหารของทางโรงเรียน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting