1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมคณะทำงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล ได้ประชุมคณะทำงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดสภาพพแวดล้อม หรือบริการขั้นพื้นฐานให้ได้รับสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพสามารถดำรงชีวิตได้ดียิ่งขึ้น

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสาธารณสุขฯ

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting