1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ดำเนินการออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหารทะเล เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและร้านจำหน่ายอาหาร ภายในตลาดสดแห่งที่ 1

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวศิริมาส สิทธิโชค นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ และนางสาวจุฑารัตน์ กะนะหาวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริน และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวารินชำราบ ได้ดำเนินการออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหารทะเล เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและร้านจำหน่ายอาหาร ภายในตลาดสดแห่งที่ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองสาธารณสุขฯ

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting