1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมกำจัดวัชพืชและปรับปรุงพื้นที่บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะลำคำก้อม ชุมชนกุดเป่งหมู่ที่ 6

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณสวนสาธารณะลำคำก้อม ชุมชนกุดเป่งหมู่ที่ 6  เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล , ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมกำจัดวัชพืชและปรับปรุงพื้นที่บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะลำคำก้อม ชุมชนกุดเป่งหมู่ที่ 6 ตามโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ  เพื่อเป็นการให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมและรับรู้ในการตัดสินใจทางเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ประชุมประชาคมปรับปรุงภูมิทัศน์ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองช่างสุขาภิบาลSecured by Siteground Web Hosting