1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล ,รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 2/2566 ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2566 โดยมีประธานกรรมการชุมชน และคณะกรรมการชุมชนเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมประชาวาริน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสวัสดิการและสังคม
Secured by Siteground Web Hosting