1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ และจัดสัมมนา เรื่อง “ทางรอดทางเลือกเพื่อความอยู่รอดในภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน”

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ดร.รุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และน.ส.ปริยา วงศ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ และจัดสัมมนา เรื่อง “ทางรอดทางเลือกเพื่อความอยู่รอดในภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน” จัดโดย คณะกรรมาธิการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง (หัวหน้าคณะเดินทาง) และคณะ ดูงานเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ณ ชุมชนทำเทียนพรรษาวัดผาสุกการาม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting