1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสามัคคี ระหว่างอาสาสมัครในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสามัคคี ระหว่างอาสาสมัครในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างอาสาสมัครแขนงต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ รวมถึงยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และพลังใจในการทำงานแก่อาสาสมัครของเทศบาลเมืองวารินชำราบ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับความรู้เรื่องเวชศาสตร์วิถีชีวิต และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจากดร. เจนวิทย์  ศรพรหม หัวหน้ากลุ่มงาน เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (Training Center) และนายอนุสรณ์  ส่องแสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสาธารณสุขฯSecured by Siteground Web Hosting