1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปี 2567 "ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์"

วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปี 2567 "ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์" เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้มีความมุ่งมั่นและใส่ใจในการสอนแก่นักเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ 3แห่ง  โดยได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี และยังได้รับเกียรติจากทางคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ได้มอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง ได้แก่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ และโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น (มิตรภาพที่ 5) รวมทั้ง 23 ท่าน  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูผู้ที่ได้เสียสละปฏิบัติหน้าที่การเรียนการ สอนอย่างเต็มความสามารถ  จากนั้นได้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “กีฬาเชื่อมสัมพันธ์พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา” การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันเป็นไปด้วยความสมัครสมาน สามัคคี
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองการศึกษาSecured by Siteground Web Hosting