1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ คว้ารางวัลชมเชย การตอบปัญหาเยาวชนอยากรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี


วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โดย ดร.สราวุธ ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยครูผู้ฝึกสอน คุณครูกนกอร จันทร์เกษร คุณครูสุกฤตา สันเทียะ และ คุณครูธนันท์รัฐ สินธุประสิทธิ์ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 3 ได้แก่

  1. นายสัณหวัช สาระวัน
  2. นางสาวเจนจิรา บุตรชาติ
  3. นางสาวหทัยทิพย์ จำปาพั้ว

เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาเยาวชนอยากรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัด ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 2 จากการแข่งขันครั้งนี้

การจัดแข่งขันตอบปัญหา”รายการเยาวชนอยากรู้ ประจำปี 2567”  จัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางให้นักเรียนเยาวชนได้แสดงออกทางวิชาการ ให้รู้จักการศึกษาค้นคว้า พัฒนาตนเอง ก้าวทันต่อการพัฒนาในปัจจุบัน    โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ช่วงชั้น คือ ระดับ ป.4 – 6  ระดับ ม.1 – 3 และระดับ ม.4 – 6 มีการตอบปัญหา 5 วิชา คือ วิชาศีลธรรมหรือพระพุทธศาสนา วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา และวิชาความรู้ทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันทาง สวท.อุบลราชธานี

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ข่าวสารสถานศึกษา

สันนิบาตเทศบาล

 

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

จุดติดตั้งCCTV
ข่าวสารภาษีที่ดินฯ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
VDO แนะนำ


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
Who's Online

เรามี 256 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในงานบริการสาธารณะด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting