1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมชี้แจงแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ๊นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ๊นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อวิจัยการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินโครงการที่ได้รับสนับสนุนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพื่อให้โครงการดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าและชี้แจงแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลของโครงการเกิดความเข้าใจการประเมินคาร์บอนฟุตปริ๊นท์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนสามารถวิเคราะห์ปริมาณและแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามรอบการดำเนินงานได้ โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานใหม่

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  สำนักปลัดฯSecured by Siteground Web Hosting