1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2/2567


วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายสรศักดิ์ บุญจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวาระในการประชุมประกอบด้วย การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่14 ธันวาคม 2567 การรายงานสถานะทางการเงินประจำเดือนตุลาคม 2566 – มกราคม 2567ปีงบประมาณ 2567 การพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ ปีงบประมาณ 2567 และการพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมสุขภาพลพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ประจำปี 2567 , โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย “ชะลอสูงวัย วีวายืนยาว” ประจำปี 2567

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสาธารณสุขฯSecured by Siteground Web Hosting