1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองช่างสุขาภิบาล จัดฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ


วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการอบรมตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมี นายสุรทิน  หมื่นอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากร เพื่อเป็นการสร้างความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้รู้จักการป้องกันตนเองในการความเสี่ยงด้านสุขอนามัยจากการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองช่างสุขาภิบาลSecured by Siteground Web Hosting