1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2567 สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2568) และระยะเวลาประชุมของแต่ละสมัย

  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
Secured by Siteground Web Hosting