1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชุมชนที่มีความเข้มแข็งเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อยกระดับเป็นชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2567


วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชุมชนที่มีความเข้มแข็งเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อยกระดับเป็นชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2567  ณ ห้องประชมชั้น 2 อาคารสำนักงานใหม่  โดยมี นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล, น.ส.ปริยา วงศ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมด้วย นางฐิตินุช นามกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวารินชำราบ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกฯ  ซึ่งชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบที่ประสงค์เข้าร่วมการคัดเลือกฯ มีจำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนดอนงิ้ว ชุมชนหนองบก และชุมชนบ้านสวนวาริน

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองวารินชำราบ มีนโยบายส่งเสริมชุมชนในพื้นที่ให้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจะพิจารณาคัดเลือกชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อยกระดับเป็นชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านชุมชนในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนในชุมชน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting