1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปี 2557


วันที่ 3 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนายชิดชัย ตั้งวงศ์ไชย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) ประจำปี 2557 ขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจให้แก่อปพร.ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย หรือความเสียหายอื่นๆทั้งอุทกภัย ภัยทางอากาศ การอพยพประชาชน ตลอดจนปกป้องพื้นที่ๆได้รับมอบหมายได้  โดยในพิธีเปิดนั้นได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาล รวมถึงหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ สำหรับการอบรมในครั้งนี้จะเป็นการฝึกอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งภาคทฤษฎีได้รับเกียรติจากนายอดิศร บุญมาก จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีมาเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้แก่อปพร.


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting