1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับติดตามการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2566 แลนำเสนอความพร้อมทิศทางการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567


วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วย นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ, นางสาวสุมุนทา หาญวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา, หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์  ได้ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับติดตามการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมรับการติดตามนิเทศ ณ ห้องประชุม 1 (ห้องเฟื่องฟ้า) โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

พร้อมกันนี้ นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ “ทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด” มุ่งเน้นพัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีสมรรถนะและความพร้อมในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ส่งเสริมพัฒนาเด็กและผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรกำหนด และมอบนโยบายการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2567 จากนั้น ปลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ และผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้พบปะและมอบขวัญกำลังใจแก่พนักงานครูเทศบาล และร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาการจัดการศึกษา ซึ่งทางผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้นำเสนอทิศทางและแผนการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อพัฒนาลูกหลานเมืองวารินชำราบให้เป็นผู้ที่ “เก่ง ดี มีความสุข" สมกับคำขวัญเมืองวารินชำราบ “เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก และสุขใจ”

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting