1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2567


วันที่ 27-28 มีนาคม 2567 กลุ่มงานบุคลากรทางการศึกษา กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ประจำปี 2567 แก่พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีโครงการ และนายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมด้วย นายวิเชียร ศุภลักษณ์ รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง ร่วมเป็นเกียรติ ณ หอประชุมประชาวาริน

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ Active Leaning การออกแบบนวัตกรรมแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียนรู้วิชาประวัตศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษา รวมถึงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ วPA หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2566) อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.จารุณี อนุพันธ์  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ดร.ธนงศักดิ์ สินทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อรุณ  เมียดสีนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองการเจ้าหน้าที่Secured by Siteground Web Hosting