1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ออกตรวจสอบฉลากและเฝ้าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์อาหาร


เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567  เวลา 09.00 น. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวศิริมาส สิทธิโชค นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการออกตรวจผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น ซึ่งที่ผ่านมาได้พบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ส่วนมาดพบข้อมูลการแสดงฉลากไม่ถูกต้องทั้งส่วนประกอบและปริมาณ รวมทั้งตรวจพบสารห้ามใช้ ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและร้านจำหน่ายอาหาร ในเขตพื้นที่อำเภอวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting