1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ปี 2567

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุดีเด่น ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ปี 2567 ขึ้น โดยได้เชิญกลุ่มผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุทั้ง 28 ชุมชน มาทำกิจกรรมและพบปะพูดคุยกัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพ ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมเป็นในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย สำหรับ กิจกรรมภายในงานนั้นประกอบไปด้วย การบรรยายให้ความรู้เรื่อง การเคลื่อนไหวดี และไม่ล้ม สู่การชะลอชรา วีวายืนยาว ของผู้สูงอายุ จากนางวรรณภา อินต๊ะราชา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวเดือนธิดา ศรีเสมอ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และการร้องเพลงสร้างความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ การจับสลากมอบของรางวัล การแสดงจากตัวแทนผู้สูงอายุทั้ง 3 เขตศูนย์บริการสาธารณสุข และกิจกรรมเชิดชูเกียรติ ผู้สูงอายุดีเด่น มอบรางวัลผู้สูงอายุดีเด่น จำนวน 3 กลุ่ม กลุ่มอายุ 60-69 ปี กลุ่มอายุ 70 - 79 ปี กลุ่มอายุ 80 ปีขึ้นไป ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง เพื่อให้เหล่าผู้สูงอายุได้อยู่เป็นที่พึ่งทางใจของลูกหลาน ต่อไปอีกหลายปี

Download ภาพกิจกรรมได้ที่ https://drive.google.com/.../1UfVRZXrbx6wdG1wmhnGNN6zsLCQ...

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองสาธารณสุขฯSecured by Siteground Web Hosting