1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบเข้าร่วมการประชุมแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2559


วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมจินดารัตน์ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนางธิติมา โคตรุโร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ได้เข้าร่วมการประชุมแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมจังหวัด อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2559 จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีนายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการติดตามแผนงานและผลการปฏิบัติงานในโครงการด้าน สิ่งแวดล้อม และการเสนอแผนโครงการในปีงบประมาณ 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ โดยในส่วนของเทศบาลเมืองวารินชำราบนั้นได้นำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนิน โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 4 ซึ่งกำลังจัดเตรียมบ่อขยะBและC เพื่อรองรับปริมาณขยะที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และยังได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ในปีงบประมาณ 2559 ด้วย


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  กองช่างสุขาภิบาล

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting