1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นวิทยากรให้ความรุ้ในโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลวารินชำราบ ประจำปี 2557


วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดส่งวิทยากรนำโดยนายชิตชัย ตั้งวงศ์ไชย หัวหน้าฝ่ายป้องกันเทศบาลเมืองวารินชำราบ มาให้การอบรมเชิงปฎิบัติการตามโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยโรง พยาบาลวารินชำราบ ประจำปี 2557 โดยมีนายแพทย์เจริญ เสรีรัตนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม  ซี่งในการอบรมครั้งนี้ได้มีแพทย์ พยาบาลและบุคลากรบุคลากรทางโรงพยาบาลวารินชำราบให้ความสนใจเข้ารับการฝึก อบรมเป็นจำนวนมาก


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting