1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการมหัศจรรย์ 2,500 วันแรกของชีวิต

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3  เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการมหัศจรรย์ 2,500 วันแรกของชีวิต แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในด้านการดูแลหญิงตั้งครรภ์ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โภชนาการ และการเฝ้าระวัง ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยในพิธีได้รับเกียรติจากนายณรงชัย  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรีมาเป็นประธานและมอบนโยบาย พร้อมด้วย พร้อมด้วยนายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวณฐมน สมเสนาะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ , นางจุตพร สุขสำราญ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  จากศูนย์อนามันที่ 10 อุบลราชธานี  และนางสาวพิมพร หิปะนัด ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting