1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านอุทกภัย) ประจำปี 2567


วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2567 เทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสารภัย แบบเฉพาะหน้าที่ (functional exercise: FEX) สถานีช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และการอพยพและการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวชั่วคราว แนวทางปฏิบัติในการอพยพผู้ที่อยู่ใกล้เคียงสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งจะเป็นการลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งในการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ,ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมติดตามการฝึกซ้อมและรับฟังการรายงานผลการฝึกซ้อมแผนฯ โดยมี มณฑลทหารบกที่ 22 กองบิน 21 ศูนย์ ปภ. เขต 13 อุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี มูลนิธิ สื่อมวลชน เข้าร่วมการฝึกดังกล่าว ณ ท่าน้ำแม่น้ำมูลบริเวณชุมชนหาดสวนยา และโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  งานป้องกันฯ
Secured by Siteground Web Hosting