1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมผู้ประกอบการเพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามม.80 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

ประชุมผู้ประกอบการเพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามม.80 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535..........วันที่ 23 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองช่างสุขาภิบาล ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เชิญตัวแทนผู้ประกอบการจากบริษัทยงสงวนกรุ๊ปจำกัด, โรงแรมอุบลบุรีแอนด์รีสอร์ท, ปั๊มน้ำมันเชลล์สหบริการอุบล สาขา 1 และปั๊มน้ำมันคาลเท็ค เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชติ พ.ศ. 2535 ซึ่งได้กกำหนดให้เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษจะต้องจัดเก็บสถิติ และรายงานข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป็นประจำทุกเดือน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี มาเป็นผู้ชี้แจง ซึ่งตัวแทนผู้ประกอบการต่างก็เข้าใจและพร้อมให้ความร่วมมือกับทางเทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  กองช่างสุขาภิบาล

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting