1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ต้อนรับ นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่เข้าทำการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยนายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับ นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่เข้าทำการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ และพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น  และเป็นการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในแหล่งน้ำ ณ แหล่งน้ำกุดปลาขาว

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองช่างสุขาภิบาล
Secured by Siteground Web Hosting