1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557


วันที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสวัสดิการสังคม ได้จากโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับมติของสหประชาชาติที่ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติด รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ ติดซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชุมชน ให้มีความรู้มีภูมิคุ้มกัน ในการป้องกันตนเอง ครอบครัว และสังคม ให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีแกนนำเยาวชนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และกลุ่มอาสาสมัครต่างๆในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบเข้าร่วมในการอบรมครั้ง นี้ ซึ่งในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล และนายชาญชัย ก้อนภูธร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ร่วมเป็นเป็นเกียรติ ในการนี้ยังได้เกียรติจากนางนิภาพร สนธิสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนายสุรชัย จันทรภักดี นิติกรชำนาญการ จากเรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานีมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมยาเสพติดครั้งนี้


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการและสังคม

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting