1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นางพฤกษา  ตั้งกิจวนิชกุล  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามโครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด และสร้างขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยนายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล  ซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวัรยุทธ ประนัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี  มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting