1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนบูรณะ-ชุมชนหนองตาโผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Secured by Siteground Web Hosting