1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในการประเมินการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” รอบตัดสินฯ ประจำปี 2567

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนางธิติมา อึ้งประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล , นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมรับการจัดแสดงนิทรรศการในการประเมินการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” รอบตัดสิน กลุ่มจังหวัดต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนยั่งยืน (กลุ่มต้นแบบ) ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจการประเมินฯ นำโดย นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะของจังหวัดอุบราชธานี เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการขยะที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ของหน่วยงานต่างๆในจังหวัด และรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนฯ ต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองช่างสุขาภิบาล
Secured by Siteground Web Hosting