1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำกุดปลาขาว

เมื่อวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2567 ณ แหล่งน้ำกุดปลาขาว กองช่างสุขาภิบาล นำโดยนางธิติมา อึ้งประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล ได้นำเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ และพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น และเป็นการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในแหล่งน้ำ ตามโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรขนาดใหญ่ และรถบรรทุกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองช่างสุขาภิบาล
Secured by Siteground Web Hosting