1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมให้ข้อมูลแก่ตัวแทนเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการ USAID Enhance ซึ่งได้เลือกพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานหลังใหม่ นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยนางสาวจรุงศรี มั่นทองพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข , นายนิติพันธ์ แสนสุข หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมให้ข้อมูลแก่ตัวแทนเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการ USAID Enhance ซึ่งได้เลือกพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการดำเนินโครงการฯ โดยกลุ่มตัวแทนเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าสอบถามข้อมูลการบริหารจัดการขยะ และข้อมูลบุคลากรด้านการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการออกแบบนวัตกรรมเพื่อช่วยในการบริหารจัดการองค์กรปกครองท้องถิ่นต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting