1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ครูในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข)


เมื่อวันที่ 2-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวธเกียรติกมล  ทองงอก ศึกษานิเทศก์ กองการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานครูในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้เข้าร่วมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข) โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น สู่ห้องเรียนและสถานศึกษาในสังกัดต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting