1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

การทำประชาคมชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2556

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นการทำประชาคมชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2556

          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ได้ดำเนินการจัดการทำประชาคมชุมชนปลอดขยะ เพื่อจัดทำโครงการชุมชนปลอดขยะ ประจำปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการลดปริมาณขยะในชุมชน  และให้ประชาชนได้แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ โดยดำเนินการประชาคม จำนวน 1 ชุมชน คือ ชุมชนอยู่เย็น เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 

          ทั้งนี้ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูล หรือข้อเสนอแนะที่ได้ มาใช้ประโยชน์ในการบูรณาการร่วมกัน เพื่อเกิดให้เกิดประโยชน์สูงสุดของคนในชุมชน สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิก โดยชุมชนจะมีป้ายสีเขียวขนาดเล็กติดไว้ที่บริเวณหน้าบ้าน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าบ้านหลังนั้นได้ร่วมกิจกรรมการลดปริมาณขยะ โดยแยกกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่การคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อจำหน่าย  และการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร โดยแต่ละครัวเรือนเหลือทิ้งก็จะนำมาไว้ถังเก็บเศษอาหารซึ่งมีไว้ทั่วชุมชน 3 จุด โดยจะเก็บเศษอาหารเหล่านี้ทุกวันศุกร์ กิจกรรมสุดท้ายคือการผลิตน้ำยาทำความสะอาดจากน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นอกจากจะเป็นการลดปริมาณขยะในชุมชนแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้บริเวณในชุมชนมีความสะอาด หน้าอยู่ ถูกสุขลักษณะอีกด้วย


ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น 

เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนของเรา
  กองสาธารณสุขฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting