1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการตรวจประเมินสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2557


วันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี, น.ส.วีรวรรณ  เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล, นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักทะเบียนดีเด่น ซึ่งได้มาตรวจประเมินผลสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองวารินชำราบเพื่อคัด เลือกตามโครงการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา ประเภทจำนวนราษฏร ไม่เกิน 30,000 คน ประจำปี 2557 ซึ่งภายหลังการกล่าวต้อนรับนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้นำคณะกรรมการฯเข้าตรวจประเมินผลการทำงานสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองวารินชำราบ

สำหรับโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่นนี้ ทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์ให้สำนักทะเบียนได้มีการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพตลอดจนประชาชนได้รับการบริการที่ดี และเกิดความพึงพอใจในการบริการของภาครัฐ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนด้วย

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  ข่าว/ภาพ
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.921685277847873.1073742104.198160926866982&type=3&uploaded=36
  สำนักปลัดฯSecured by Siteground Web Hosting