1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2557


วันที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมเทพภักดี 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในเขตเทศบาลเมืองวา รินชำราบ ประจำปี 2557 ตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลและจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเข้ารับการอบรม ในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรีมาเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสว่นการงาน และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ ในการอบรมได้แบ่งการอบรมออกเป็น 2 ช่วง ในช่วงเช้าจะเป็นการอบรมโดยการบรรยายในเรื่องนโยบายการป้องกันอุบัติเหตุและ ความปลอดภัยทางถนนโดย นายพงศภัค ตรีผลา จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อุบลราชธานี และมารยาทในการขับรถโดย คุณจารุกัลยา วรรณฉวี จากสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นในช่วงบ่ายจะเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องกฏหมายจราจรโดยวิทยากร จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอวารินชำราบ และการฝึกภาคปฏิบัติในการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยวิทยากรจากบริษัทกิจตรงยามา ฮ่า จำกัด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัลโดยนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ให้เกียรติมาเป็นผู้มอบรางวัลและกล่าวทักทายกับนักเรียนผู้เข้ารับการอบรม ภายหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมได้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและหมวกกันน็อคแก่ ผู้เข้ารับการอบรม ก่อนที่จะถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting