1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการขยะกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารโดยนายไพศาล ปีตาภา นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะสมาชิกสภาเทศบาล ได้เดินทางมาประชุมเพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  และการดำเนินงานบ่อฝังกลบขยะ กับทางเทศบาลเมืองวารินชำราบ ทั้งนี้สืบเนื่องจากทางเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารได้ดำเนินการสร้างบ่อฝังกลบ ขยะเป็นของตนเอง แต่ในปัจจุบันพบว่าบ่อฝังกลบขยะที่ใช้อยู่ใกล้จะเต็มรวมถึงแผนยุทธศาสตร์ของ ทางจังหวัดที่ต้องการให้เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารเป็นศูนย์รวบรวมขยะในอนาคต จึงได้มาขอคำปรึกษากับทางเทศบาลเมืองวารินชำราบถึงการบริหารและวิธีการ จัดการกับขยะมูลฝอยในการที่จะให้เกิดผลกระทบต่อท้องถื่นน้อยที่สุด รวมถึงมีความคุ้มค่าในการดำเนินงาน โดยมีน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางธิติมา โคตรุโร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข, นางศิรินญา รัตนกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนายชาญชัย ก้อนภูธร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาให้การต้อนรับ


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่างสุขาภิบาล
Secured by Siteground Web Hosting