1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2558

วันที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมไพรผยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายวิเชียร ศุภลักษณ์ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี่ 2558 ร่วมกับทางจังหวัดอุบลราขธานี โดยมีนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ได้ทรงกอบกู้ประเทศสยาม และประกาศเอกราชของชนชาติไทย

ทั้งนี้ใน ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ถึงการสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว้ว่า ใน พ.ศ. 2147 ในสงครามอังวะ เมืองอังวะได้บุกรุกเข้ามายังเมืองนายและ เมืองแสนหวี พระองค์ทรงได้กรีธาทัพพร้อมสมเด็จพระเอกาทศรถไปยังเมืองเชียงใหม่ โดยแยกออกเป็นสองทาง สมเด็จพระเอกาทศรถยกทัพไปทางเมืองฝาก ส่วนพระองค์ยกทัพไปทางเมืองหาง
แต่ในขณะที่พระองค์ทรงประทับแรมที่ทุ่ง แก้ว ได้เกิดประชวรเป็นหัวละลอก (ฝี) ขึ้นที่พระพักตร์จนเป็นพิษ ถึงกับเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2148 พระชนมพรรษา 50 พรรษา เสด็จอายุในราชสมบัติ 15 ปี (ข้อมูลจาก สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


  สำนักปลัดฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting