1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนวารินชำราบ


วันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ วัดเสนาวงศ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยนางศิระภา วาระเลิศ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี และเทศบาลตำบลคำน้ำแซบโดยนายสุเมธ ตรีศูลรัตน์ นายกเทศมนตรี ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปรับปรุงระบบป้องกัน น้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนวารินชำราบ โดยได้เชิญผู้แทนจากชุมชนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเข้าร่วมฟังและ แสดงความคิดเห็นต่อแนวทางในการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม ซึ่งทางกรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำรูปแบบการปรับปรุงมาทั้งสิ้น 2 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่

  • รูปแบบที่ 1 ปิดช่องว่างกำแพงกั้นน้ำเดิม (ระดับป้องกัน +9.50 - +8.50 ม.) ซึ่งรูปแบบนี้จะได้ความสูงของกำแพงกั้นน้ำเพิ่มขึ้น +0.50 ม. ความสูงของกำแพงจะไม่บดบังทัศนียภาพริมแม่น้ำ แต่ระดับการป้องกันจะไม่เท่ากันทั้งหมด
  • รูปแบบที่ 2 ยกพื้นพร้อมเสริมความสูงกำแพงกั้นน้ำ (ระดับการป้องกัน +9.50 ม.) รูปแบบนี้จะได้ความสูงของกำแพงเพิ่มขึ้น +0.50 - +1.50 ม. และจะมีระดับการป้องกันเท่ากันทั้งหมด แต่อาจจะบดบังทัศนียภาพริมแม่น้ำในบางช่วง

     ซึ่งผลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้เก็บรวมรวบเป็นข้อมูลในการดำเนินโครงการ ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนวารินชำราบต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  กองช่าง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting