1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

นายกเทศมนตรีให้โอวาทแก่นักกีฬาที่จะการแข่งขันกีฬานักเรียนอปท.แห่งประเทศไทยครั้งที 33 "กรุงเทพฯเกมส์"วันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 คณะผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ฝึกสอนชนิดกีฬาต่างๆ ได้นำนักกีฬาจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบเข้ารับโอวาทจากนายจี ระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เนื่องในโอกาสที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทยครั้งที่ 33  “กรุงเทพฯเกมส์” ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่ 11 – 21 มกราคม 2559  ในการนี้นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารมอบเบี้ยเลี้ยงและขนมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ นักกีฬาในการแข่งขันกีฬานำชัยชนะกลับมาสู่เมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting